Handledning & GDQ

Petra har utbildning i Handledning på Ersta Högskola och har bl a handlett yrkesgrupper inom förskola, socialtjänst, handikappomsorg, äldreomsorg, psykologer, sjuksköterskor, skötare inom psykiatri, socialsekreterare, fackliga ombudsmän, chefer inom landsting och kommun.
Handledning i psykosocialt arbete sker oftast i mindre grupper ca 5-8 personer som träffas regelbundet var annan till var 4:e vecka, 1,5-3 tim/ggn under en avtalad period oftast 1-1,5 år. Tillsammans arbetar vi utifrån ett på förhand gemensamt kontrakt. Alla deltar aktivt med frågeställningar/situationer från det dagliga arbetet genom att ställa frågor, analysera och reflektera. På så vis belyses situationer/ frågeställningar från olika perspektiv. Handledaren arbetar efter systemteoretiskt synsätt där ett helhetsperspektiv står i fokus, vilket ger en ökad förståelse för att företeelser hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Handledningen är ett fritt rum, ett gott klimat där alla får komma till tals och att man möter varandra med engagemang och bekräftelse. Det ger nya infallsvinklar så att man vågar pröva något nytt, mental avlastning och ger ny energi i ett krävande arbete.

GDQ – Ett grupputvecklingsinstrument
GDQ, är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en
 grupps effektivitet och produktivitet utifrån sina mål. Och det är gruppen själv som berättar.
 Men resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer 
effektiv och produktiv.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. GDQ är en utvecklad och validerad modell som visar vad gruppen brottas med för frågor i varje fas. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt eftersom deltagarna är olika. Men de har oftast sin tyngdpunkt i en.

 • Fas 1 handlar om vikten av att känna trygghet och tillhörighet. Människorna är försiktiga och artiga, vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren. Mål och roller är oklara.
 • Fas 2, med en ökad trygghet, innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.
 • Fas 3 präglas av tillit och struktur. Eftersom gruppen löst sina konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.
 • Fas 4 heter Arbete och produktivitet. Nu lyssnar alla på varandra, mål och roller är klara och arbetet fördelas efter kompetens. Folk trivs och gillar vad de gör.

Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt. Svaren datakörs och plottas in i 13 olika områden.
Några av dessa är:

 • Finns det starka spänningar mellan medlemmar i gruppen?
 • Arbetar man med eller mot varandra?
 • Är mål och arbetsstrukturer tydliga?
 • Finns det en hög emotionell teamkänsla?
 • Används ledaren som en resurs i teamet?
 • Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?

Små förändringar, stora vinster
I fas 4 räknar forskarna att deltagarna är effektiva till 80 procent, resten behövs för vila, socialt småprat etc. En grupp som bara lägger runt 30 procent av sin samlade energi på arbetet år ut och år in! Det behövs med andra ord inte mycket för att inse att vinsterna blir stora bara med små förändringar. Och definitivt inte bara i ekonomiska termer, gruppdeltagarna mår bättre när hindren röjs undan. Äntligen får de ”arbeta i lugn och ro med det som ska göras”. En arbetsplats är en sjudande gryta av känslor, både medvetna och omedvetna. Att känna sig otrygg får människan att fokusera på sig själv i första hand, inte på uppgiften. Susan Wheelans forskning visar att team i vinstdrivande företag som befann sig i de senare utvecklingsfaserna, jämfört med de i de tidigare utvecklingsfaserna

 • fick högre skattningar på kundservice
 • genomförde sitt arbete snabbare
 • skapade mer intäkter för företaget

Vad GDQ gör är att ”rensa i röran” och lämna över verktygen som åstadkommer resultat.

Tid och pris
Tidsmässigt tar insamling och databearbetning cirka en dag, återkopplingen beror på antalet deltagare men mellan en halv och en dag. Priset är ca 25 000 kronor plus moms per grupp. Dock med variation för gruppens storlek.

Är du nyfiken på metoden och/eller handledning för din grupp är du välkommen att ställa dina frågor på e-post till Petra Juneholm, petra@contactvis.se, Beteendevetare/Handledarutbildad i systemteoretisk metodik och GDQ certifierad