Psykoterapi & Handledning

Psykoterapi i Örebro & Nora

Contactvis AB erbjuder psykoterapi i Örebro och Nora. Välkommen att boka tid för psykoterapi, psykoterapeutiska samtal, psykologisk behandling eller rådgivande stödsamtal.

En Psykoterapeut har en utbildning som är granskad av Socialstyrelsen. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke tex socionom, beteendevetare, pedagog, psykolog, präst, läkare, sjuksköterska eller att man har en likvärdig högskoleutbildning. Dessutom krävs en basutbildning i psykoterapi (40 hp), minst 75 timmar egen psykoterapi och att man haft ett psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst 2 år.

Petra är Leg Psykoterapeut och går kontinuerligt i egen handledning och är medlem i Psykoterapicentrum.

Contactvis erbjuder integrativ psykoterapi med fokus på Affektfokuserad Psykodynamisk Psykoterapi (AFT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT-parterapi) och traumaterapimetoderna EMDR och Lifespan Integration. Likt alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har vi tystnadsplikt. 

Varför söker man psykoterapi?

Exempel på vilka problem man kan ha då man söker psykoterapi

Hur går psykoterapi till?

Att gå i psykoterapi är ett åtagande och ett arbete som pågår över en gemensamt bestämd tid. Att välja terapeut blir därför ett viktigt beslut. Det handlar om ett förtroende och att man känner tillit till terapeuten. Men det är också viktigt att ta reda på vad terapeuten har för utbildning och om terapeuten är ansluten till en organisation som auktoriserar/försäkrar att personen har adekvat utbildning.

Det finns väldigt många olika terapeutiska inriktningar idag som vid första anblick låter väldigt lika. Därför är det viktigt att träffas förutsättningslöst några gånger innan man bestämmer sig. Det är känslan av att vara trygg i relationen som är viktigast och att man känner lagom mycket utmaning och stöd som påverkar vad psykoterapin leder till. Enligt forskningen har mötet och relationen mellan terapeut och klient mer betydelse än vilken metod eller teknik som sägs användas.

Innan en psykoterapeutisk behandling kan starta genomförs alltid bedömningssamtal mellan 1-5 gånger. Därefter, om du och jag vill fortsätta det terapeutiska arbetet tillsammans, bestämmer vi hur och vad som blir terapins fokus och mål samt hur ofta vi ska ses. Psykoterapins längd bestäms gemensamt efter dessa samtal. En psykoterapeutisk behandling brukar röra sig om allt ifrån 10 till 40 samtal men kan även vara färre eller fler sessioner. Vi erbjuder psykoterapi på våra mottagningar i Örebro och Nora!

Kontakta oss för psykoterapi i Örebro och Nora!

Petra Juneholm, Leg Psykoterapeut
Telefon: +46 (0) 707 93 59 00
E-post:

Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar i Örebro, Krämarhuset, Drottninggatan 29.
Måndagar i Nora, Kvarteret Bryggeriet.
Dagtid är det lättast att få tid.

För bokning eller frågor skicka e-post: om hur jag kan kontakta dig så kontaktar jag dig/er eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal dagtid

Terapi online

Terapi går också att genomföra online, telehealth therapy, både enskilt, par och grupphandledning. Fråga gärna.

Integrativ psykoterapi känslofokuserad psykoterapi

Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer, som alla bygger på psykologiska teorier och metoder.

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (AFT) baseras på idén att inre känslokonflikter är grunden till de flesta psykologiska sjukdomsstillstånd. AFT är en integrativ modell som utvecklades av Leigh McCullough, psykolog och forskare på Harvard Medical School (McCullough-Valiant, 1997). AFT integrerar tekniker från psykodynamisk-, KBT- och experientiella psykoterapier tex Gestaltterapi till ett effektivt, upplevelsebaserad psykoterapeutiskt förhållningssätt med fokus på känslor och relationer.

KBT betyder kognitiv beteendeterapi. Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och kan därför leda till att man mår dåligt. KBT bygger på inlärningspsykologiska teorier och handlar om att lära om vanor som inte längre är hjälpsamma längre till nya vanor. Oftast arbetar jag med inslag av kognitiv teori/metod inom ramen för relationell integrativ och affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi.

Gestaltterapi är en humanistisk psykoterapiform som från början kommer från psykoanalys en har en mångfasetterad teorigrund allt från gestaltpsykologi, existensfilosofi, Kurt Lewins fältteori, fenomenologi, Martin Bubers dialogfilosofi och österländsk filosofi samt kroppsterapi.

Ordet Gestalt är tyska och betyder helhet och huvudmålet med terapin är att få en bild eller känsla av sig själv som helhet. Målet i Gestaltterapi är att främja och förbättra uppmärksamhet, medveten närvaro. Därmed blir du också mer uppmärksam att bättre kunna skapa levande och meningsfulla upplevelser för dig själv och därmed förbättra din livskvalitet och i förlängningen upplever du att du får fler möjligheter att göra tillfredsställande beslut i ditt liv.

Det existerar också andra mål i gestaltpsykoterapin t ex förmågan att stödja sig själv på ett antal olika sätt och förbättra sina relationer är några av de underliggande målen med uppmärksamheten. När uppmärksamheten är uppnådd följer integration av det som processats i terapin. När du börjar i terapi, blir du uppmärksam på att du har behov av stöd för att komma framåt. Ett bra sätt är att börja är att fokusera på det enklaste mest grundläggande; arbeta med dina känslor, förnimmelser och tankar.

Kontakta oss för terapi online 

Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar i Örebro, Krämarhuset, Drottninggatan 29.
Måndagar i Nora, Kvarteret Bryggeriet.
Dagtid är det lättast att få tid

För bokning eller frågor skicka e-post: om hur jag kan kontakta dig så kontaktar jag dig/er eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal dagtid.

Varmt välkommen att kontakta oss eller 070-793 59 00

Här kan du läsa mer om de olika terapiformerna

Traumaterapi

Trauma är händelser som fastnar och sätter spår i nervsystemet tillsammans med den ursprungliga bilden, ljuden, tankarna, känslorna och kroppsförnimmelserna. 

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvär från upplevelser som du haft tidigare i livet och som stör dig i vardagen. Många studier har visat att metoden är effektiv för behandling av PTSD men även för andra problem som har sin grund i negativa upplevelser. Det kan handla om erfarenheter som kan förefalla mindre dramatiska men som ändå satt djupa spår i dig, som tillexempel upplevelser att bli nedvärderad, hotad, avvisad eller lämnad, eller av att ha misslyckats. EMDR används också för att hjälpa människor att hantera ångest, panikkänslor, svåra förluster, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med svåra livsupplevelser.

Lifespan Integration är en psykoterapeutisk metod som passar många olika typer av bekymmer. Det är en varsam metod som inte återtraumatiserar då den används på PTSD (post traumatiskt stress). Neurologiskt förklaras PTSD som att minnet av händelsen är fortsatt aktivt eller återaktiveras mycket lätt. Personen saknar kontroll över minnet eftersom det inte har integrerats bland övriga minnen av normala händelser. För den som drabbats av PTSD upplevs detta ofta som att händelsen bara är pausad och ofrivilligt och oväntat kan sätta igång igen, vilket kan upplevas som mycket skrämmande.

Lifespan Integration utvecklades i början av 2000-talet av familjeterapeuten Peggy Pace och idag är ungefär 1000 psykoterapeuter världen över utbildade i metoden.

Somatic Experience (SE) är en kroppsbaserad traumabehandlings metod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma. Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren.

Varmt välkommen att kontakta oss eller 070-793 59 00

Tid och plats för traumaterapi i Örebro och Nora

Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar i Krämarhuset, Drottninggatan 29, Örebro.
Måndagar i Prästgatan 40, Kvarteret Bryggeriet, Nora.
Dagtid är det lättast att få tid.
För bokning eller frågor skicka e-post  så kontaktar jag dig eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal dagtid.

 

Handledning & GDQ

Petra är utbildad handledning på Ersta Högskola (30hp) vilket innebär att hon får handleda socionomer för sin legitimation. Hon har bl a handlett yrkesgrupper inom förskola, socialtjänst, handikappomsorg, äldreomsorg, psykologer, sjuksköterskor, skötare inom psykiatri, socialsekreterare, fackliga ombudsmän, chefer inom landsting och kommun sedan 2016.

Handledning för professionell utveckling i grupp inom psykosocialt arbete sker oftast i mindre grupper om ca 5-8 personer som träffas regelbundet varannan till var 4:e vecka, 1,5-3 tim/gång under en avtalad period, oftast 1-1,5 år. Tillsammans arbetar vi utifrån ett på förhand gemensamt kontrakt. Alla deltar aktivt med frågeställningar/situationer från det dagliga arbetet genom att ställa frågor, analysera och reflektera. På så vis belyses situationer och frågeställningar från olika perspektiv. Handledaren arbetar efter ett systemteoretiskt synsätt där ett helhetsperspektiv står i fokus, vilket ger en ökad förståelse för att företeelser hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Handledningen är ett fritt rum, har ett gott klimat där alla får komma till tals och att man möter varandra med engagemang och bekräftelse. Det ger nya infallsvinklar så att man vågar pröva något nytt, mental avlastning och ger ny energi i ett krävande arbete.